Delete Invoice

Endpoints

https://aktiva.meritaktiva.fi/api/v1/deleteinvoice

Query Payload

{ 
  Id: "xxxxxxxx-xxxx-Mxxx-Nxxx-xxxxxxxxxxxx" 
}