Delete Purchase Invoice

Endpoints

https://aktiva.meritaktiva.fi/api/v1/deletepurchinvoice

Query Payload

{
“Id”: “xxxxxxxx-xxxx-Mxxx-Nxxx-xxxxxxxxxxxx”
}